1: Theodor Hesselberg

Theodor Hesselberg, født 29.01.1894 i Trondheim («Trondhjem»), død 05.10.1964. Eldste barn av sine foreldre Teodor og Mathilde. Øvrige søsken: Magdalene, Fredrik og Aagot. Gift med Gudrun Hesselberg, født Amdahl, født 19.04.1896 i Nedre Møllenberg gate 16 i Trondheim, død 12.04.1969.  Hun var eldste barn av banksjef Karl Odin Amdahl, født 08.10.1871, død 07.02.1957 og hans Birgithe, født Stav, født 18.05.1870, død 23.03.1954. Øvrige søsken: Ruth, Erling, Dagny, Birgit, Brynhild, Anne Elisabeth, Odd og Bjarne.

Gudrun og Theodor giftet seg 03.07.1918 i Ila Kirke i Trondheim. De fikk følgende barn:

Gudrun og Theodor møttes som ca. 20-åringer, da de deltok på et sommermøte for studenter på Framnes ungdomsskole i Hardanger. Han var da stud.theol., i full gang med sine studier, og hadde ikke lang tid igjen.

theodor hesselberg
Gudrun og Theodor Hesselberg

Han ble cand.theol. i 1918, og ble alt samme år tilsatt som res.kap. i Selbu Prestegjeld. Siden han bare var 24 år gammel, kunne han ifølge lov og ordninger ikke utnevnes til embetsmann, men måtte innvilges dispensasjon for å kunne stå i slik tjeneste, inntil han nådde foreskreven alder, 25 år.  Ordinasjon fant sted i Nidaros Domkirke i 1918.

Hans tjenesteforløp var slik:

– Selbu 1918 – 1923.
– Bjugn 1923 – 1924 der han var sokneprest i svært kort tid som følge av helt spesielle forhold.
– Leksvik 1924 – 1932 som sokneprest.
– Bakklandet, Trondheim, 1932 – 1956, først som res.kap., senere som sokneprest. Tidlig avskjed p.g.a. sykdom.

Fru Gudrun var hele tiden med som trofast prestefrue i hel og ubegrenset innsats både i hjem og menighet. En prestefrue skulle helst ikke ha annet å holde på med, altså ikke noe eget lønnet arbeid, bare være sin manns nærmeste medarbeider. For henne ble det ekstra mye å ta seg av på hjemmeplanet, spesielt etter at datter Anne Elisabeth kom til verden. Hun var sterkt psykisk utviklingshemmet og trengte jevnlig hjelp, tilsyn og omsorg både dag og natt, helt til hun døde 19 år gammel.

theodor hesselberg
Gudrun og Theodor med deres to eldste sønner.
theodor hesselberg
Karl Theodor, Rolf, Per og Hans.
theodor hesselberg
Anne Elisabeth.
theodor hesselberg
Ivar.

Fra avisa Selbyggen torsdag 21. november 1918 er hentet nedenstående artikkel av Paul Amdal, her gjengitt med den opprinnelige uttrykksmåte.

Prester i Selbu

Da Peder Gamkin blev sogneprest i Selbu, blev Theodor Hesselberg konstituert som res. kapellan efter ham. Hesselberg er den yngste prest som Selbu har hat. Han er født i Trondhjem den 29. januar 1894 av forældrene kjøpmand Teodor Hesselberg og hustru Mathilde Pauline, født Kavli. Han gjennomgik Trondhjems Borgerlige Realskole og tok middelskoleeksamen derfra i 1909. Derefter gjennomgik han Trondhjems katedralskoles gymnasium og tok i 1912 artium paa latinlinjen. Høsten 1917 tok han teologisk embedseksamen ved Universitetet med karakteren «laudabilis» og vaaren 1918 tok han praktisk teologisk eksamen med samme karakter. Forberedende prøver fuldendte han vaaren 1914.

Den 30te juni i aar blev han i Trondhjems domkirke av biskop Bøckman ordinert til prest og konstituertes da som res. kapellan til Selbu fra 1ste juli; han var nemlig for ung til at bli utnævnt (bare 24 aar). Som prest i Selbu tiltraadte han den 9de juli, og den 4de oktober utnævntes han til res. kapellan til Selbu. Utnævnelsen gjælder først fra 29de januar førstkommende, den dag han blir 25 aar.

Hesselberg har fra første tid av sin ungdom hat stor interesse for kristelig og kirkelig virksomhet. – I saa maate staar jeg i stor taknemmelighetsgjæld til mine kjære forældre og mit gode hjem, likesom min konfirmationstid under sogneprest Weiders kyndige veiledning blev mig av stor betydning, sier han. Tidlig modnedes derfor hans beslutning om aa bli prest, og saa snart han var færdig med artium tok han fat paa det teologiske studium som han hele sin studietid omfattet med stor interesse.

Ved siden av studiet hadde han hele tiden arbeide som sekretær i forskjellige ungdomsforeninger og andre foreninger av religiøs virksomhet, saa som «Vaalerengens KFUM», «Enerhaugnes kristelige arbeiderforenings ungdomsforening» o.fl. I «Teologisk forening» og i «Studenterhjemmets forening» var han en tid formand og var medlem av bestyrelsen i «Norske studenters kristelige forbund». Han reiste også en tid som foredragsholder for den kristelige studenter- og ungdomsbevægelse. Desuten var han til forskjellige tider lærer ved flere skoler i Kristiania. Allerede mens han gik i gymnasiet ved Trondhjems katedralskole stiftet han i 1911 den 14de november «Trondhjems gymnasiums kristelige forbund», hvis første formand han var.

Den 3dje juli sistleden blev Hesselberg gift med Gudrun Amdal, datter av bankchef Karl Amdal i Den norske handelsbank og hustru Bergitte, født Stav. De første dager av juli i sommer flyttet de unge prestefolk til Selbu, hvor de leiet hus hos gaardbruker Bersvend Furan paa Haarstad, søn av gamle klokker Furan. Prestefolkene bor nu i gammelklokkerens leilighet. De trives utmerket godt i Selbu, i denne venlige bygd i Trøndelagen, og presten vil gjøre hvad han kan for at hans virksomhet kan bli til velsignelse for bygden og for at bevare Selbupresternes gode tradisjoner, sier han.

Hesselberg er en meget lovende ung prest som allerede er meget godt likt av menigheten baade i Selbu og Tydalen.

Paul Amdal

 

Back to Top